YFLD

CategoriesActivities

EVENTI FINAL “TЁ RINJTЁ PЁR DEMOKRACINЁ LOKALE”

Përshkrimi Të nderuar kolegë, Shoqata Udhëtim i Lirë-Liberi di Viaggiare, me suportin e Fondacionit Rinor Europian dhe Këshillit të Europës, ka ndërmarrë nismën “Të Rinjtë për Demokracinë Lokale” me synim informimin dhe fuqizimin e të rinjve në themelimin e këshillave rinor vendor si dhe rritjen e kapaciteteve të tyre për një angazhim me aktiv dhe […]

CategoriesMaterials

Policy Document: What do young people want for Kavaja Municipality?

Description This policy document was co-drafted and conceived by young people participating in the "Youth for Local Democracy" initiative, where not only high school youth and city youth were part of the activities and meetings developed within this project. of Kavaja but also members of the local council near the municipality [...]

CategoriesActivities

Advocacy Game

Përshkrimi Pjesë e aktiviteteve të iniciativës “Të rinjtë për Demokracinë Lokale” është edhe zhvillimi i një mini teatri të titulluar “Loja e Advokimit” ku të rinjtë e trajnuar gjatë Akademisë së Demokracisë Lokale kanë zhvilluar gjatë muajit Janar 2023. Të ndarë në grupe dhe në role ata kanë përcjellur mesazhe tek miqtë e tyre bazuar […]

CategoriesOnline campaign

Roli i Këshillit Rinor në Demokracinë Lokale

Përshkrimi Këshillat Rinor Vendor janë struktura rinore të themeluara në kuadër të ligjit për Rininë, miratuar në vitin 2019. Sipas këtij ligji, Këshilli vendor i rinisë duhet te ushtrojë kompetencat e mëposhtme: këshillon njësitë e vetëqeverisjes vendore për drejtimin e politikave dhe planeve vendore për rininë vlerëson situatën e të rinjve dhe zbatimin e planeve […]

CategoriesMaterials

Youth Empowerment

Description Youth empowerment is a process where young people are encouraged to take charge of their lives. They do this by addressing their situation and then take action in order to improve their access to resources and transform their consciousness through their beliefs, values, and attitudes [...]

CategoriesMaterials

Local democracy

Description WHAT IS LOCAL DEMOCRACY? Local self-government outlines the right and the ability of local authorities, within the limits of the law, to regulate and manage a substantial share of public affairs. In a local democracy this right is conferred to councils or assemblies composed of members freely elected by secret [...]

CategoriesMaterials

Expanded democracy

Description DEMOCRACY is a universal human aspiration and an experience that is pursued and lived in different ways around the world. Democracy is also a system of governance in which government is controlled by the people and in which citizens are considered equals in the exercise of that control. Beyond the basic tenets of citizens’ choice and [...]

CategoriesMaterials

Democracy

Description Democracy comes from the Greek word, "demos," meaning people. In democracies, it is the people who hold sovereign power over legislator and government. Democracy is government in which power and civic responsibility are exercised by all citizens, directly or through their freely elected representatives. Democracy is a set of principles and [...]

CategoriesMaterials

Advocacy and Lobbying

Description ADVOCACY is the act of providing information about an issue that concerns you and organizing support for your cause. Anyone can participate in advocacy, including individuals and nonprofits. Advocacy attempts to cause political action, using methods such as civic education and public campaigns, in order to [...]

en_GB