YFLD

Na kontaktoni në: +(355) – 69 572 0494
CategoriesAktivitete

EVENTI FINAL “TЁ RINJTЁ PЁR DEMOKRACINЁ LOKALE”

Përshkrimi Të nderuar kolegë, Shoqata Udhëtim i Lirë-Liberi di Viaggiare, me suportin e Fondacionit Rinor Europian dhe Këshillit të Europës, ka ndërmarrë nismën “Të Rinjtë për Demokracinë Lokale” me synim informimin dhe fuqizimin e të rinjve në themelimin e këshillave rinor vendor si dhe rritjen e kapaciteteve të tyre për një angazhim me aktiv dhe […]

CategoriesMateriale

Dokument Politikash: Çfarë duan të rinjtë për Bashkinë Kavajë?

Përshkrimi Ky dokument politikash është bashkë-hartuar dhe konceptuar nga të rinjtë pjesëmarrës në iniciativën “Të Rinjtë për Demokracinë Lokale”, ku pjesë e aktiviteteve dhe takimeve të zhvilluara në kuadër të këtij projekti kanë qenë jo vetëm të rinjtë e gjimnazeve dhe të rinjtë e qytetit të Kavajës por edhe anëtarë të Këshillit vendor pranë bashkisë […]

CategoriesAktivitete

Advocacy Game

Përshkrimi Pjesë e aktiviteteve të iniciativës “Të rinjtë për Demokracinë Lokale” është edhe zhvillimi i një mini teatri të titulluar “Loja e Advokimit” ku të rinjtë e trajnuar gjatë Akademisë së Demokracisë Lokale kanë zhvilluar gjatë muajit Janar 2023. Të ndarë në grupe dhe në role ata kanë përcjellur mesazhe tek miqtë e tyre bazuar […]

CategoriesFushata Online

Roli i Këshillit Rinor në Demokracinë Lokale

Përshkrimi Këshillat Rinor Vendor janë struktura rinore të themeluara në kuadër të ligjit për Rininë, miratuar në vitin 2019. Sipas këtij ligji, Këshilli vendor i rinisë duhet te ushtrojë kompetencat e mëposhtme: këshillon njësitë e vetëqeverisjes vendore për drejtimin e politikave dhe planeve vendore për rininë vlerëson situatën e të rinjve dhe zbatimin e planeve […]

CategoriesMateriale

Fuqizimi i të rinjve

Përshkrimi Fuqizimi i të rinjve është një proces ku të rinjtë inkurajohen të marrin përgjegjësinë për jetën e tyre. Ata e bëjnë këtë duke adresuar situatën e tyre dhe më pas ndërmarrin veprime për të përmirësuar aksesin e tyre në burime dhe për të transformuar vetëdijen e tyre përmes besimeve, vlerave dhe qëndrimeve të tyre […]

CategoriesMateriale

Demokracia lokale

Përshkrimi Çfarë është demokracia lokale? Vetëqeverisja vendore përshkruan të drejtën dhe aftësinë e autoriteteve vendore, brenda kufijve të ligjit, për të rregulluar dhe menaxhuar një pjesë të konsiderueshme të çështjeve publike. Në një demokraci vendore, kjo e drejtë u jepet këshillave ose asambleve të përbëra nga anëtarë të zgjedhur lirisht me votim të fshehtë dhe […]

CategoriesMateriale

Demokracia e zgjeruar

Përshkrimi DEMOKRACIA është një aspiratë universale njerëzore dhe një përvojë që ndiqet dhe jetohet në mënyra të ndryshme në mbarë botën. Demokracia është gjithashtu një sistem qeverisjeje në të cilin qeveria kontrollohet nga njerëzit dhe në të cilën qytetarët konsiderohen të barabartë në ushtrimin e atij kontrolli. Përtej parimeve bazë të zgjedhjes së qytetarëve dhe […]

CategoriesMateriale

Demokracia

Përshkrimi Demokracia vjen nga fjala greke, “demos”, që do të thotë njerëz. Në demokraci, janë njerëzit që mbajnë pushtetin sovran mbi ligjvënësit dhe qeverinë. Demokracia është një qeveri në të cilën pushteti dhe përgjegjësia qytetare ushtrohen nga të gjithë qytetarët, drejtpërdrejt ose nëpërmjet përfaqësuesve të tyre të zgjedhur lirisht. Demokracia është një grup parimesh dhe […]

CategoriesMateriale

Advokaci dhe Lobim

Përshkrimi AVOKIMI është akti i dhënies së informacionit për një çështje që ju shqetëson dhe organizimi i mbështetjes për kauzën tuaj. Çdokush mund të marrë pjesë në advokim, duke përfshirë individë dhe organizata jofitimprurëse. Avokimi përpiqet të shkaktojë veprime politike, duke përdorur metoda të tilla si edukimi civil dhe fushatat publike, me qëllim që të […]

sq