YFLD

Na kontaktoni në: +(355) – 69 572 0494

Përshkrimi

Demokracia vjen nga fjala greke, “demos”, që do të thotë njerëz. Në demokraci, janë njerëzit që mbajnë pushtetin sovran mbi ligjvënësit dhe qeverinë. Demokracia është një qeveri në të cilën pushteti dhe përgjegjësia qytetare ushtrohen nga të gjithë qytetarët, drejtpërdrejt ose nëpërmjet përfaqësuesve të tyre të zgjedhur lirisht. Demokracia është një grup parimesh dhe praktikash që mbrojnë lirinë e njeriut; është institucionalizimi i lirisë.

Demokracia mbështetet në parimet e sundimit të shumicës, së bashku me të drejtat individuale dhe të pakicave. Të gjitha demokracitë, duke respektuar vullnetin e shumicës, mbrojnë me zell të drejtat themelore të individëve dhe grupeve minoritare. Demokracitë ruhen nga qeveritë qendrore të plotfuqishme dhe e decentralizojnë qeverinë në nivele rajonale dhe lokale, duke kuptuar se qeveria vendore duhet të jetë sa më e aksesueshme dhe e përgjegjshme ndaj njerëzve.

Demokracitë e kuptojnë se një nga funksionet e tyre kryesore është mbrojtja e të drejtave themelore të njeriut si liria e fjalës dhe fesë; e drejta për mbrojtje të barabartë sipas ligjit; dhe mundësinë për t’u organizuar dhe marrë pjesë plotësisht në jetën politike, ekonomike dhe kulturore të shoqërisë. Demokracitë zhvillojnë zgjedhje të rregullta të lira dhe të ndershme të hapura për të gjithë qytetarët. Zgjedhjet në demokraci nuk mund të jenë fasada pas të cilave fshihen diktatorët apo një parti e vetme, por gara autentike për mbështetjen e popullit.

Demokracia i nënshtron qeveritë në sundimin e ligjit dhe siguron që të gjithë qytetarët të kenë mbrojtje të barabartë sipas ligjit dhe që të drejtat e tyre të mbrohen nga sistemi ligjor. Demokracitë janë të ndryshme, duke reflektuar jetën unike politike, sociale dhe kulturore të çdo kombi. Demokracitë mbështeten në parime themelore, jo në praktika uniforme.

Qytetarët në një demokraci jo vetëm që kanë të drejta, ata kanë përgjegjësinë të marrin pjesë në sistemin politik që, nga ana tjetër, mbron të drejtat dhe liritë e tyre. Shoqëritë demokratike janë të përkushtuara ndaj vlerave të tolerancës, bashkëpunimit dhe kompromisit. Demokracitë pranojnë se arritja e konsensusit kërkon kompromis dhe se ai mund të mos jetë gjithmonë i arritshëm.

sq