YFLD

Na kontaktoni në: +(355) – 69 572 0494

Përshkrimi

DEMOKRACIA është një aspiratë universale njerëzore dhe një përvojë që ndiqet dhe jetohet në mënyra të ndryshme në mbarë botën. Demokracia është gjithashtu një sistem qeverisjeje në të cilin qeveria kontrollohet nga njerëzit dhe në të cilën qytetarët konsiderohen të barabartë në ushtrimin e atij kontrolli. Përtej parimeve bazë të zgjedhjes së qytetarëve dhe barazisë politike, zgjedhjet kritike bëhen më së miri dhe cilësia e demokracisë vlerësohet më së miri nga ata që janë drejtpërdrejt të interesuar: vetë qytetarët. Prandaj, liderët kryesorë në ndryshimet demokratike janë qytetarët e një vendi dhe pikënisja e reformës është në nivelin kombëtar dhe lokal.

Në botën e sotme të globalizuar, ka një theks në rritje dhe njohje të rëndësisë së cilësisë së demokracisë në nivel lokal. Niveli lokal është niveli më i afërt me qytetarët dhe hapësira ku qytetarët përjetojnë praktikën e demokracisë në baza ditore, teksa ndërveprojnë me institucionet dhe proceset demokratike, përpiqen të fitojnë jetesën dhe të qëndrojnë të sigurt nga dëmtimet, të kujdesen për familjet e tyre dhe komunitetet dhe aksesi në shërbimet bazë si kujdesi shëndetësor, strehimi dhe arsimi. Shpesh është vendi ku qytetarët fillimisht njihen me sistemin politik, pjesë e të cilit janë. Si për burrat ashtu edhe për gratë, ajo është gjithashtu pika kryesore hyrëse për pjesëmarrjen dhe përfaqësimin politik. (Kuadri i Vlerësimit të Gjendjes së Demokracisë Lokale, 2013:13)

Demokracia ekziston në forma të shumta dhe këto forma janë në evolucion të vazhdueshëm. Nuk ka asnjë model të vetëm dhe universalisht të zbatueshëm të demokracisë, dhe nuk ka asnjë pikë përfundimtare në përmirësimin e demokracisë.

Megjithatë, ekzistojnë vlera dhe parime demokratike që përbëjnë themelin e çdo sistemi demokratik. Këto vlera dhe parime themelore formësojnë dhe përcaktojnë të drejtat, institucionet dhe proceset demokratike. Ato formojnë lupën përmes së cilës praktikat në terren mund të analizohen, vlerësohen dhe analizohen. Institucionet, proceset dhe praktikat demokratike që funksionojnë mirë në nivel lokal janë të rëndësishme pasi qytetaria aktive në nivel lokal ndërton themelet për një demokraci të fortë dhe më të qëndrueshme në nivel kombëtar. Programet dhe politika në nivel kombëtar formësojnë praktikat dhe mënyrat e funksionimit në nivel lokal, ndërsa përvojat në nivel lokal informojnë politikat dhe reformat kombëtare. Niveli lokal vepron gjithashtu si një kontroll për realizueshmërinë e disa politikave të miratuara në nivel kombëtar.

sq